Written by 6:54 am Zaujalo mě • 2 Comments

EK zavádí ekologickou daň na destiláty vyrobené mimo EU

V návaznosti na další restriktivní opatření vedoucí ke snížení spotřeby tzv. „červeného masa“, přistupuje Evropská komise k dalšímu bezprecedentnímu kroku, tj. k zavedení tzv. ekologické daně z alkoholu. Tato daň se nebude týkat veškerého alkoholu, ale pouze těch produktů, které se do EU dováží. A právě z důvodu ochrany klimatu, omezení dopravy u „zbytných, nezdravých produktů“ se nyní zavádí speciální ekologická daň mj. z alkoholu ve výši 33%.

Tím se však vyostřují ještě další obchodní spory mezi EU a Velkou Británií právě po Brexitu. Whisky a gin jsou totiž jedním z hlavních vývozních, ale marketingových arktiklů Spojeného království. Další otázkou je, jak bude reagovat britský parlament, který již podobné kroky zná z vyostřených sporů Velké Británie a Francie v otázce rybolovu. Ať to dopadne, jak to dopadne, konečným plátcem daně bude nakonec spotřebitel.

MK  

Přepis:

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1314

ze dne 1. dubna 2023,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde

o zdanění alkoholických nápojů vyrobených mimo hranice EU.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro zdanění alkoholických nápojů vyrobených mimo hranice EU, kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s čl. 11 odst. 6 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámily členské státy EU Komisi do 30. dubna 2023 své rozhodnutí přijaté ohledně zvýšení částky přímých daní podle čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení a odhadované prostředky získané z tohoto zvýšení pro kalendářní rok 2023.

(2) V souladu s čl. 14 odst. 1 šestým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámily členské státy EU Komisi do 30. dubna 2023 své rozhodnutí zavést 33% ekologickou daň z veškerých alkoholických nápojů vyrobených mimo členské stát EU, ze kterých bude následně odváděn pevní procentní podíl 10% jako dodatečná daň na podporu národních zemědělských výrobců v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v roce 2024.

(3) V souladu s čl. 14 odst. 2 šestým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámily členské státy EU Komisi do 30. dubna 2023 své rozhodnutí uvolnit určitou částku podpory, která má být financována z EZFRV v rozpočtovém roce 2023, jako přímé platby na kalendářní rok 2023-24.

(4) Na základě uvedených oznámení se nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 (2) upravily vnitrostátní stropy pro přímé platby stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013 a čisté stropy pro přímé platby stanovené v příloze III téhož nařízení na kalendářní rok 2023.

(5) Výjimečné okolnosti způsobené pandemií COVID-19 a následnými opatřeními proti šíření nákazy, jež byla přijata členskými státy, však mají pro zemědělce významné důsledky. Za účelem zmírnění důsledků těchto obtížných okolností požádaly některé členské státy o přezkum svých rozhodnutí, pokud jde o převody mezi pilíři. Vzhledem k bezprecedentní povaze současných okolností se jeví jako vhodné uvedené žádosti přijmout pod podmínkou, že přezkoumané částky a rozhodnutí nepředstavují porušení legitimního zdaňovacího procesu.

(6) Konkrétně Dánsko oznámilo Komisi přezkum svého předchozího rozhodnutí oznámeného podle čl. 14 odst. 1 šestého pododstavce nařízení (EU) č. 1307/2013. Belgie zrušilo své předchozí rozhodnutí o převodu. (1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608. (2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 ze dne 1. dubna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 179, 9.6.2020, s. 1).01.04.2023 CS Úřední věstník Evropské unie L 307/1

(7) Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko pak Komisi oznámily přezkum svého předchozího rozhodnutí oznámeného podle čl. 14 odst. 2 šestého pododstavce nařízení (EU) č. 1307/2013.

(8) Je proto nezbytné stropy stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 pro kalendářní rok 2023 znovu upravit za účelem začlenění oznámených přezkoumaných částek a rozhodnutí.

(9) V důsledku přezkoumaných rozhodnutí oznámených Dánskem zůstaly jeho vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby v roce 2023 nezměněny. Stropy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 ve vztahu k Dánsku proto není nutné upravit.

(10) Kromě toho se v souladu s čl. 137 odst. 1 druhým pododstavcem Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství v rámci směrnice pro mezinárodní obchod (EU) č. 1307/2013 ve znění platném nepřihlíží k podání žádosti uvolnění z této povinnosti.

(11) Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(12) Vzhledem k tomu, že se změny stanovené tímto nařízením týkají použití nařízení (EU) č. 1307/2013 v roce 2020, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení a mělo by se použít ode dne 30. dubna 2023.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. dubna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2023.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně

Více o opatřeních na stránkách EU.

Close